FotoProTools distributie- en afreken- tools voor de vakfotograaf

Algemene Voorwaarden

Van toepassing op alle offertes van geleverde diensten door Fotoprotools.

1. Betalingstermijn en prijzen

1.1 FotoProTools hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

1.2 Wanneer een factuurbedrag niet binnen 14 dagen op op onze rekening gestort is ontvangt u een 1e herinnering. Na 2 weken volgt een 2e herinnering met 40 euro aanmaningskosten (wettelijk minimum), indien het factuurbedrag nog niet binnen 2 weken na de 2e herinnering op ons rekeningnummer is bijgeschreven geven we de factuur door aan ons incassobureau (Inventa). Gemaakte kosten zullen dan op de opdrachtgever worden verhaald.

1.3 Na het akkoord bevinden van offertes word 50% van het offertebedrag gefactureerd bij wijze van aanbetaling. De afbetaling zal bij oplevering zijn.

1.4 Indien de aanbetaling niet tijdig betaald is, behoudt FotoProTools zich het recht voor levering van diensten op te schorten tot de aanbetaling ontvangen is.

1.5 Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

2. Offertes en voortgang

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. FotoProTools is eerst gebonden nadat zij en opdrachtgever de opdracht door ondertekening van deze offerte schriftelijk of beiden per e-mail hebben bevestigd.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van één bepaald gedeelte als losse opdracht, tegen de in de offerte vermelde prijs.

2.3 Nadat de overeenkomst/offerte ondertekend is, is de opdracht definitief met alle bijhorende financiële verplichtingen.

2.4 Wanneer er langer dan 2 weken geen noodzakelijke terugkoppeling wordt gegeven door de opdrachtgever aan FotoProTools is er sprake van oponthoud.

2.5 In geval van een oponthoud benoemd in punt 2.4 behoud fotoprotools zich het recht voor de tot dan toe gemaakte kosten alvast te factureren. Deze zullen dan binnen de gestelde betalingstermijn, zoals in punt 1.1, voldaan moeten worden. FotoProTools kan in zo’n geval niet garanderen dat alle begrote onderdelen nadien tegen zelfde prijsopgaaf afgerond kunnen worden. (Dit omdat dergelijk oponthoud in de praktijk altijd voor meeruren zorgen).

2.6 Prijsopgaves in gedane offertes zijn 2 weken geldig vanaf dagtekening.

3. Opleveren en testfase

3.0 De opdrachtgever heeft de plicht binnen de 2 weken na verstrekking van de inloggegevens van het CMS zo grondig mogelijk binnen zijn werkomgeving alles te testen aan zowel de back-end (CMS) alswel de front-end (bezoekers kant). Eventuele onvolkomenheden, defecten, bugs kunnen dan aan ons gemeld worden. De bedoeling is dat alle bugs, en of opmerkingen in die 2 weken verzameld worden zodat wij daarna alle opmerkingen binnen het begrote gedeelte in de offerte kunnen verwerken waarna het project officieel afgerond is.

3.1 FotoProTools blijft verantwoordelijk voor de werking van het systeem gedurende De looptijd van het abonnement.

4. Broncode en ontwerp

4.0 De broncode (dit betreft de HTML-code en Database-gegevens van de website) is eigendom van de opdrachtgever en zal bij beëindiging van de overeenkomst op cd worden gezet en aan de opdrachtgever worden verstrekt.

4.1 De broncode van het CMS/beheersysteem blijft eigendom van FotoProTools en zal niet beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtgever.

5. Abonnementskosten

5.0 Abonnementskosten worden altijd op de 1e dag van de nieuwe periode gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voor de volledige periode van 1 jaar voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling geldt artikel 1.2

5.1 Het abonnement gaat in op het moment van opleveren/ingaan van de testperiode.

5.2 Opzegging geschiedt schriftelijk en minimaal 1 maand voor afloop van de volgende periode.

6. Aansprakelijkheid

6.0 FotoProTools verplicht zich gedurende en voor de duur van de overeenkomst ten volle in te zetten voor de aanwezigheid van site/en of aangeboden dienst ten behoeven van de opdrachtgever.

6.1 FotoProTools aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van inkomstenderving of andere zaken ten nadele van opdrachtgever, ten gevolge het onbereikbaar zijn van de server vanwege stroomuitval, stroomstoring, onderhoud aan de apparatuur en/of software, vernieling, beschadiging, diefstal van de apparatuur en/of software en juridische kwesties. Met betrekking tot de veiligheid hebben wij onze server in een beveiligde serverruimte staan met noodaggregaat en worden er dagelijks back-ups van de databases gemaakt. Onderhoud doen we zoveel mogelijk buiten kantoortijden. Melding hiervan is niet altijd mogelijk. Bij klein onderhoud zal de server niet langer dan vijf minuten offline zijn. Dit wordt niet gecommuniceerd.

6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle juridische claims m.b.t. door de opdrachtgever geplaatste data; foto’s, teksten, etc.

6.3 Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server wordt geplaatst, de inhoud en strekking van tekst en fotomateriaal en grafisch materiaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van FotoProTools.

6.4 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan WAREZ sites, MP-3 sites en/of andere sites met illegale software te plaatsen.

6.5 FotoProTools staat het versturen van ongevraagde email (SPAMMEN) niet toe. Bij ontvangst van klachten over SPAM van client kan FotoProTools zonder vorm van bericht de server uitschakelen en/of de bestanden van de client van zijn server verwijderen.

6.6 FotoProTools behoudt zich het recht voor, indien van rechtswege geëist, alle geplaatste data van diens opdrachtgever zonder voorafgaande mededeling en/of toestemming, onmiddellijk te verwijderen.

6.7 FotoProTools aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site van diens opdrachtgever en/of schade aan derden ingevolge het ondeskundig optreden, handelen van diens opdrachtgever.

6.8 FotoProTools draagt zorg voor het aanvragen of verhuizen van een domeinnaam van diens opdrachtgever. Bij opzegging zal de verhuiscode verstrekt worden aan de opdrachtgever.

6.9 Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de letter der wet aangaande copyright.

7. Geheimhouding

Dit artikel bevat voorwaarden over informatie van de opdrachtgever zoals; E-mailadressen, fotobestanden van klanten van de opdrachtgever, Informatie over bestellingen, productprijzen en omzetten, hierna te noemen “Vertrouwelijke Informatie”.

7.1 Uitwisseling van Vertrouwelijke Informatie
De opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie geheim houden en ten aanzien daarvan minimaal dezelfde zorgplichten en waarborgen in acht nemen als die gelden ten aanzien van haar eigen interne vertrouwelijke informatie en zal haar medewerkers en overige voor haar werkzame personen verplichten om de bepalingen van deze overeenkomst na te leven. Behoudens schriftelijke toestemming van de Informatie verstrekkende partij mag vertrouwelijke informatie slechts gebruikt worden voor het technische doel in belang van de opdrachtgever waarvoor deze is verstrekt en zal de Informatie ontvangende partij Vertrouwelijke Informatie niet anderszins ten eigen bate mogen gebruiken.

8. Faillissement

8.1 In geval van faillissement van de opdrachtnemer krijgt de opdrachtgever toegang tot de broncode van database en de HTML-code van de webshop.

8.2 CMS
De opdrachtgever heeft geen recht/toegang tot de broncode van het ontwikkelde CMS. Alleen wanneer de opdrachtnemer geen partij voor overname kan vinden, waardoor de onlinetijd voor de opdrachtgever niet meer gegarandeerd is, zal onder licentievoorwaarden de broncode van het CMS verstrekt worden.